ຫົວ​ຂໍ້ : ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ບົດລາຍງານເສດຖະກິດ ປະຈຳສົກປີ 2014-2015 ແລະ ທ່າອ່ຽງ 2015-2016

ເຜີຍ​ແຜ່​ໂດຍ​: algi@admin ເວ​ລາ: 27/02/2020 21:45:45 ຈຳ​ນວນ​ຜູ້​ເຂົ້າ​ຢ້ຽມ​ຊົມ 536 ຄັ້ງ

   ໃນສົກປີ 2014-2015 ໄດ້ມີຫຼາຍເຫດການພົ້ນເດັ່ນຢູ່ສາກົນ ແລະ ພາຍໃນປະເທດ ເຊິ່ງເປັນທັງກາລະໂອກາດ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຕໍ່ການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ. ສິ່ງທີ່ພົ້ນ ເດັ່ນສຳລັບ ເສດຖະກິດລາວ ໃນສົກປີຜ່ານມາ ລວມມີ:
- ເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດໄດ້ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ມີສະເຖຍລະພາບດີ.
- ເສດຖະກິດລາວຍັງມີລັກສະນະເປັນສັງຄົມບໍລິໂພກຫຼາຍກວ່າສັງຄົມການຜະລິດ.
- ການລົງທຶນຍັງສືບຕໍ່ມີບົດບາດສຳຄັນຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ.
- ຜະລິດຕະພາບແຮງງານເຖິງແມ່ນວ່າຈະໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແຕ່ກໍ່ຍັງບໍ່ສູງ ແລະ ແຮງງານຈຳນວນໜຶ່ງຍັງໄປເຮັດວຽກຢູ່ ຕ່າງປະ ເທດ ເຊິ່ງສ່ວນໜຶ່ງແມ່ນສະແດງອອກໃນຜົນສຳຫຼວດພົນລະ ເມືອງ ໃນປີ 2015 ທີ່ມີຫຼາຍແຂວງມີຈຳນວນພົນລະ ເມືອງເພດຊາຍຫຼາຍກວ່າເພດຍິງ.
  ໃນວັນທີ 23 ມີນາ 2016 ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ບົດລາຍງານເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ປະຈຳສົກປີ 2014-2015 ແລະ ທ່າອ່ຽງ 2015-2016 ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ດຣ.ບຸນທະວີ ສີສຸພັນທອງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ດຳເນີນກອງປະຊຸມໂດຍ ທ່ານ ດຣ.ລີເບີ ລີບົວປາວ ຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ໂດຍມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກພາກລັດອ້ອມຂ້າງສູນກາງ,ພາກເອກະຊົນ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນປະຈຳ ສປປ ລາວ. ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກຫ້ອງການທະນາຄານໂລກ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໂດຍຜ່ານໂຄງການພັດທະນາສ້າງຂີດຄວາມສາມາດດ້ານສະຖິຕິ (Lao STAT).
   ປຶ້ມບົດລາຍງານສະບັບນີ້ໄດ້ຕີລາຄາໄວ້ວ່າ ໃນສົກປີ 2014-2015 ໄດ້ມີຫຼາຍເຫດການທີ່ພົ້ນເດັ່ນຢູ່ສາກົນ ແລະ ພາຍໃນປະເທດເຊິ່ງ ເປັນທັງກາລະໂອກາດ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ. ລວມຍອດຜະລິດຕະ ພັນພາຍໃນ (GDP) ໃນສົກປີ 2014-2015 ເຕີບໂຕ 7,6% ຕ່ຳກວ່າສົກປີຜ່ານມາເລັກນ້ອຍ ທີ່ເຕີບໂຕ 7,8%. GDPຕໍ່ຫົວຄົນບັນລຸ 15,4 ລ້ານກີບ (ປະມານ 1.903 ໂດລາສະຫະລັດ). ໃນນັ້ນ, ຂະ ແໜງການທີ່ປະກອບສ່ວນຕໍ່ການເຕີບໂຕຫຼາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນຂະແໜງ ຂາຍຍົກ-ຂາຍຍ່ອຍ, ການກໍ່ສ້າງ, ປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດ, ໄຟຟ້າ-ນ້ຳປະປາ ແລະ ອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ. ສະເຖຍລະພາບທາງດ້ານເສດ ຖະກິດມະຫາພາກໂດຍລວມ ແມ່ນມີຄວາມຄືບໜ້າດີຂຶ້ນ ເມື່ອທຽບກັບສົກປີຜ່ານມາ ສະແດງອອກຄື: ອັດຕາເງິນເຟີ້ຫຼຸດລົງຈາກ 5,2% ໃນສົກປີ 2013-2014 ເປັນ 1,7% ໃນສົກປີ 2014-2015 ຕົ້ນຕໍແມ່ນຍ້ອນລາຄານ້ຳມັນຫຼຸດລົງ ແລະ ລາຄາໝວດສະບຽງອາ ຫານເພີ່ມຂຶ້ນໃນຈັງຫວະທີ່ຊ້າລົງ; ອັດຕາແລກປ່ຽນເໜັງຕີງໃນກອບທີ່ມີສະເຖຍລະພາບ; ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກ ແລະ ເງິນກູ້ ທີ່ມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງ ເປັນເງື່ອນໄຂອັນດີໃນການສະໜອງທຶນພາຍໃນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາ; ແລະ ຄັງສຳຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດເພີ່ມ ຂຶ້ນ.
   ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເງິນເຟີ້ເຖິງແມ່ນວ່າຕ່ຳລົງ ແຕ່ກໍ່ຍັງສູງຢູ່ເມື່ອທຽບກັບຫຼາຍປະເທດໃນພາກພື້ນ; ດັດຊະນີອັດຕາແລກປ່ຽນ ປັບລາຄາ (ອັດຕາແລກປ່ຽນຈິງ) ໄດ້ສືບຕໍ່ມີທ່າອ່ຽງແຂງຄ່າ ເຊິ່ງອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມສາມາດແຂ່ງຂັນຂອງສິນ ຄ້າສົ່ງອອກ; ແລະ ງົບປະມານມີການຂາດດຸນເພີ່ມຂຶ້ນເລັກນ້ອຍ ເນື່ອງຈາກລາຍຮັບເພີ່ມຂຶ້ນໃນຈັງຫວະທີ່ຊ້າກວ່າລາຍຈ່າຍ ແຕ່ຂາດດຸນກໍ່ຍັງຢູ່ ໃນລະດັບທີ່ສະພາຮັບຮອງ.ອີງຕາມຜົນການຄາດຄະເນຂອງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ, ເສດຖະກິດລາວຄາດ ວ່າຈະເຕີບ ໂຕປະມານ 7,7% ໃນສົກປີ 2015-2016 ຕົ້ນຕໍແມ່ນຍ້ອນຂະແໜງພະລັງງານໄຟຟ້າ ແລະ ອຸດ ສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ຄາດວ່າຈະປະກອບ ສ່ວນຫຼາຍຂຶ້ນຕໍ່ການເຕີບໂຕ. ໃນສົກປີ 2016-2017 ຄາດວ່າ GDPຈະເຕີບໂຕ 7,9% ໃນນັ້ນ ຂະແໜງບໍລິການ ແລະ ພະລັງງານໄຟ ຟ້າຈະສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດຢ່າງເຂັ້ມແຂງ. ຂະແໜງບໍ່ແຮ່ຈະຄ່ອຍປະກອບສ່ວນໜ້ອຍລົງ. ສຳ ລັບເງິນເຟີ້ ຄາດວ່າຈະສືບຕໍ່ຢູ່ໃນລະ ດັບຕ່ຳ ຕົ້ນຕໍແມ່ນຍ້ອນລາຄານ້ຳມັນຍັງມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງ ແລະ ເງິນເຟີ້ຂອງປະເທດຄູ່ຄ້າຕົ້ນຕໍທີ່ມີທ່າອ່ຽງຕ່ຳລົງ.
   ບົດລາຍງານເສດຖະກິດ ສົກປີ 2014-2015 ໄດ້ມີບາງຂໍ້ສະເໜີ ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ໃນຊຸມປີຕໍ່ໜ້າ ເຊັ່ນ:ຊຸກຍູ້ການເກັບລາຍ ຮັບໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນໄວ ຕາມທ່າອ່ຽງການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ, ຊຸກຍູ້ໃຫ້ສັງຄົມລາວເປັນສັງຄົມແຫ່ງການຜະລິດ ແລະ ຫຼີກລ້ຽງເທື່ອລະ ກ້າວການສ້າງເປັນສັງຄົມບໍລິໂພກ, ເພີ່ມການໂຄສະນາເຮັດໃຫ້ພາກທຸລະກິດ ແລະ ສັງຄົມທົ່ວໄປໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບອັດຕາ ດອກເບ້ຍທີ່ຫຼຸດລົງ, ສືບຕໍ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໃນການແກ້ໄຂອຸປະສັກໃນການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ, ໃນການວາງນະໂຍບາຍອັດຕາແລກປ່ຽນ ຄວນໃຫ້ຄວາມສຳຄັນແກ່ອັດຕາແລກປ່ຽນຈິງ (ດັດຊະນີອັດຕາແລກປ່ຽນແບບປັບລາຄາ) ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ທຸກຂະແໜງການຕ້ອງສຸມໃສ່ເຮັດໃຫ້ເງິນເຟີ້ສືບຕໍ່ຫຼຸດລົງ ໂດຍສະເພາະລາຄາສະບຽງອາຫານ ແລະ ຄ່າບໍລິການຂົນສົ່ງ ລວມເຖິງເງິນເຟີ້ພື້ນຖານ.
ແຫຼ່ງຂ່າວ: ສຄສ

ຈາກແຫຼ່ງຂ່າວ: : ສຄສ

ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ຄິດ​ເຫັນ​ຕໍ່​ບົດ​ຂ່າວ


ລາຍ​ການ​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ຄິດ​ເຫັນ​ຂອງ​ຂ່າວ

ລຳ​ດັບ ​​ຄວາມ​ຄິດ​ເຫັນຕໍ່​ກັບ​ຂ່າວ ​ເວ​ລາ​