ຜົນງານ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະບໍລິຫານງານ ສອຕລ ຊຸດທີ III (2001-2005)
THE ACTIVITIES OF THE THIRD ALGI BOARD MEMBERS (2001-2005)

ອີງໃສ່ການຄາດຄະເນສະພາບການພາຍໃນປະເທດ ທີ່ມີທ່າອຽງທີ່ດີແກ່ການຜະລິດ, ການສົ່ງເສີມການສົ່ງອອກໃນດ້ານຕ່າງໆ ແລະ ທ່າອຽງດ້ານການຕະຫຼາດສາກົນ ທີ່ເປີດກວ້າງອອກທັງມີການແຂ່ງຂັນ ນັບມື້ນັບເຂັ້ມງວດ ດ້ານຄຸນນະພາບ, ລາຄາ ແລະ ເງື່ອນໄຂດ້ານຫຍຸ້ງຍາກອື່ນໆ, ຄະນະບໍລິຫານ ຊຸດທີ III ນີ້ຈື່ງໄດ້ວາງໜ້າທີ່ຈຸດສຸມ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
1). ວາງແຜນການ, ວາງຍຸດທະສາດ ແລະ ແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ແກ່ຄະນະບໍລິຫານງານຢ່າງຈະແຈ້ງ ເພື່ອຮອງຮັບສະພາບການຜັນແປຂອງຕະຫຼາດສາກົນ ລວມທັງເງື່ອນໄຂທາງການຄ້າທີ່ຜູ້ຊື້ ແລະ ຜູຸ້ຊົມໃຊ້ວາງອອກໃນແຕ່ລະໄລຍະໃຫ້ສະມາຊິກຮູ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງ ແລະ ທັນການ.
2). ຈັດຕັ້ງສູນຂໍ້ມູນເຜີຍແຜ່ ແລະ ຈັດສຳມະນາກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂໃໝ່ ໃນນຳໃຊ້ລະບຽບການຍົກເວັ້ນພາສີຂອງແຕ່ລະປະເທດໂດຍສະເພາະແມ່ນສະຫະພາບເອີຣົບ, ນໍເວ, ຍີ່ປຸ່ນ, ອາຊຽນ ແລະ ບັນດາປະເທດເອີຣົບຕາເວັນອອກ.
3). ສົມທົບກັບກະຊວງແຮງງານ ແລະ ອົງການສາກົນເຊັ່ນ: JICA, SIDA, JETRO ແລະ UN-ESCAP ເພື່ອຊອກຫາເງື່ອນໄຂໃນການພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັ້ງຝຶກອົບຮົມຍົກລະດັບຜູ້ອອກແຮງງານລາວໃຫ້ມີສີມື, ທັກສະ ມີຄຸນນະພາບສູງຂື້ນໃນແຕ່ລະດ້ານ ເພື່ອຮອງຮັບການຜະລິດທີ່ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ ໃຫ້ສາມາດທຳການຜະລິດສິນຄ້າທີ່ມີຄຸນນະພາບໃນລາຄາທີ່ແຂ່ງຂັນໃນຕະຫຼາດໂລກໄດ້.
4). ສົມທົບກັບ ສຄອ ແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງການຄ້າ, ອົງການສ່ວຍອາກອນ, ອົງການພາສີ ແລະ ກະຊວງການເງິນເພ່ື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຄ້າງຄາ ກ່ຽວກັບການເອື້ອອຳນວຍ ແລະ ການອຳນວຍຄວາມສະດວກ.
5). ສົມທົບກັບກະຊວງແຮງງານ, ກະຊວງການເງິນ, ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ສະພາແຫ່ງຊາດ ເພື່ອດັດແກ້ບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍແຮງງານ, ກົດໝາຍສ່ວຍອາກອນ, ກົດໝາຍພາສີ, ກົດໝາຍສົ່ງເສີມການລົງທຶນເພື່ອໃຫ້ສອດຄອງກັບສະພາບຕົວຈິງຂອງລາວ, ຂອງຂົງເຂດ, ພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ ເພື່ອສົ່ງເສີມການສົ່ງອອກ, ການຜະລິດຮັບໃຊ້ພາຍໃນ ເພື່ອທົດແທນການນຳເຂົ້າ.

6).ຊຸກຍູ້ໃຫ້ບັນດາໂຮງງານຜະລິດສົ່ງອອກ ນຳໃຊ້ຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນທີ່ມີຢູ່ພາຍໃນປະເທດໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນເຊັ່ນ: ການພິມ, ການປັກແສ່ວ, ການນຳໃຊ້ແຜ່ນແພທີ່ລາວຜະລິດໄດ້, ຫີບເຈ້ຍ, ຖົງຢາງພລາສະຕິກ ແລະ ອື່ນໆເພື່ອເຮັດໃຫ້ມູນຄ່າເພີ່ມພາຍໃນປະເທດສູງຂື້ນ. 7). ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຫຼຸດອັດຕາຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ FORM A ລົງ 50% ; ຮຽກຮ້ອງ, ຂົນຂວາຍ, ກວດກາໃຫ້ທຸກບໍລິສັດທີ່ສົ່ງອອກໂດຍໃຊ້ FORM A ສິດທິພິເສດ ແລະ ASEAN-CUMULATION ຈ່າຍຄ່າຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ FORM A ໃຫ້ກຸ່ມບໍ່ໃຫ້ເກີນກຳນົດ 3 ເດືອນ ນັບແຕ່ມື້ໄດ້ຮັບໃບຮຽກເກັບເງິນເປັນຕົ້ນໄປ. 8). ຮ່ວມມືກັບ ສຄອ ແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງການຄ້າ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ອົງການລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ ສູ້ຊົນໃຫ້ໄດ້ NTR ກັບສະຫະລັດອາເມຣິກາ. 9). ສືບຕໍ່ຂົນຂວາຍນັກລົງທຶນທີ່ເປັນຄົນລາວ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃຫ້ມາລົງທຶນຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນຂະແໜງຕ່ຳແຜ່ນ, ຕັດຫຍິບ, ເຄື່ອງປະກອບອື່ນໆ ເພື່ອໃຫ້ມີວັດຖຸດິບພາຍໃນປະເທດຫຼາຍຂື້ນ ແລະ ໃຫ້ສິດທິພິເສດສົມບູນເທື່ອລະກ້າວ. 10). ຄົ້ນຄວ້າບັນດານິວຕິກຳ, ເງື່ອນໄຂທີ່ຈຳເປັນ ສຳລັບການຍົກລະດັບ ເງິນຄ່າແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການໃຫ້ແກ່ຜູ້ອອກແຮງງານ ຕາມສະພາບຄວາມອາດສາມາດຂອງຜູ້ຜະລິດ ໂດຍບໍ່ໃຫ້ແຕະຕ້ອງເຖິງການແຂ່ງຂັນລາຄາໃນຕະຫຼາດໂລກ. 11). ຊຸກຍູ້ໃຫ້ທຸກບໍລິສັດຕັດຫຍິບ ຈັດຕັ້ງກົດໝາຍບັນຊີ, ດຳລັດປະກັນສັງຄົມ 207 ແລະ ການຖືບັນຊີວິສາຫະກິດຢ່າງຖືກຕ້ອງປະຕິບັດຈ່າຍພັນທະໃຫ້ລັດ ແລະ ອົງການປະກັນສັງຄົມຢ່າງຄົບຖ້ວນ. 12). ຈັດຕັ້ງການວາງສະແດງສິນຄ້າເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ ເພື່ອຂາຍໃຫ້ປະຊາຊົນ ປີໜື່ງຢ່າງໜ້ອຍໜື່ງຄັ້ງ ແລະ ສະໜອງເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມໃຫ້ແກ່ຕະຫຼາດພາຍໃນນັບມື້ນັບຫຼາຍຂື້ນ. 13). ສ້າງເວັບໄຊ ຂອງສະມາຄົມ ເພື່ອໂຄສະນາສິນຄ້າລາວ ແລະ ຮັບການສັ່ງຊື້ໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ. 14). ຄາດໝາຍສູ້ຊົນປີ 2001 ຫາ ປີ 2004 ແມ່ນໃຫ້ການຜະລິດສົ່ງອອກເພີ່ມຂື້ນ ແຕ່ລະປີບໍ່ຫຼຸດ 15% ທາງດ້ານປະລິມານການຜິລິດ, ການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ມູນຄ່າການສົ່ງອອກ ( ຖ້າໄດ້ຮັບ NTR ຈາກສະຫະລັດອາເມຣິກາ) ແມ່ນເພີ່ມຂື້ນປີລະບໍ່ຫຼຸດ 25%.
ການກຽມຕົວຂອງສະມາຄົມ ແລະ ສະມາຊິກ ເພື່ອຮັບມືຕໍ່ຜົນກະທົບປີ 2005
ຕາມການພະຍາກອນທາງດ້ານການຕະຫຼາດໃນປີ 2005 ຄາດວ່າ ອາດເປັນປີທີ່ຊີ້ບອກວິກິດການທາງດ້ານການສົ່ງອອກເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ ຈາກປະເທດດ້ອຍພັດທະນາໃນທົ່ວໂລກອາດເກີດຂື້ນ. ຄວາມສ່ຽງດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນມາຈາກແຜນການຂອງອົງການການຄ້າໂລກທີ່ຈະລົບລ້າງລະບົບການຈຳກັດໂຄຕ້າ ທີ່ນຳໃຊ້ເພື່ອສະກັດກັ້ນການສົ່ງອອກຂອງປະເທດທີ່ມີການຜະລິດຫຼາຍໄວ້ ເພື່ອປ່ອຍໂອກາດໃຫ້ປະເທດດ້ອຍພັດທະນາໄດ້ສົ່ງອອກຫຼາຍຂື້ນໄປຢ່າງຖາວອນ ເປີດໂອກາດໃຫ້ທຸກປະເທດທັງໃຫຍ່ຫຼືນ້ອຍ, ແຂງແຮງ ຫຼື ອອ່ນແອແຂ່ງຂັນກັນໃນຕະຫຼາດໂລກຢ່າງເສຣີ. ວິກິດການດັ່ງກ່າວ. ຖ້າກະກຽມວິທີແກ້ໄຂບໍ່ດີພໍ, ບໍ່ຄົ້ນຄວ້າໃຫ້ເຫັນຜົນກະທົບອັນແທ້ຈິງທີ່ອາດເກີດຂື້ນຢ່າງລະອຽດນັ້ນ ອາດຈະມີຜົນກະທົບ.
ຕໍ່ກັບການຄາດຄະເນດັ່ງກ່າວ ສອຕລ ໄດ້ວາງມາດຕະການທີ່ຈຳເປັນຄື:
1).ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຊອກຫາວິທີການຫຼຸດຜ່ອນຄ່າຂົນສົ່ງຜ່ານແດນ ໃຫ້ຢູ່ໃນເກນອັດຕາສາກົນທີ່ນຳໃຊ້ໃນປະເທດຕ່າງໆ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນລາຄາຕົ້ນທຶນລົງ.
2).ເພີ່ມທະວີການຝຶກແອບກຳມະກອນ ໃຫ້ມີສີມືທີ່ດີ ເພື່ອຍົກສະມັດຕະພາບຜະລິດສູງຂື້ນ, ມີລະບຽບວິໄນສູງຂື້ນໃຫ້ໃກ້ຄຽງກັບ ຈີນ, ຫວຽດນາມ ແລະ ໄທ.
3). ເລືອກເຟັ້ນ ແລະ ມີຍຸດທະສາດເປັນຈຸດ, ສຸມໃສ່ການຜະລິດສິນຄ້າຈຳນວນໜື່ງທີ່ມີລັກສະນະແຕກຕ່າງກັບຂອງປະເທດອື່ນ ແລະ ມີຕະຫຼາດຍາວນານ.
4). ສົມທົບກັບອົງການມະຫາພາກ ເພື່ອປັບປຸງກົດໝາຍແຮງງານ ໃຫ້ສ່ອງຄ່ອງກັບສະພາບການໃນປະຈຸບັນຂອງ ສປປ ລາວ. ສະພາບການປ່ຽນແປງຂອງປະເທດຕ່າງໆໃນຂົງເຂດ ແລະ ພາກພື້ນ.
5). ຫຼຸດຜ່ອນ ຫຼື ຍົກເວັ້ນອາກອນທຸລະກິດ ທີ່ຕິດພັນກັບຂາອອກ, ຫັນລະບົບອາກອນເປັນສາລະບານລະອຽດຄິດໄລ່ງ່າຍ ບໍ່ມີຊ່ອງວ່າງໃນການສວຍໃຊ້ ເພື່ອແຊກແຊງເຂົ້າໃນການບໍລິຫານທຸລະກິດ, ປັບປຸງລະບົບການສົ່ງເສີມການຜະລິດ ເພື່ອການສົ່ງອອກຕາມທີ່ລະບຸໄວ້ໃນກົດໝາຍສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ທັງພາຍໃນ-ຕ່າງປະເທດ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ.
6). ຊຸກຍູ້ໃຫ້ພາກລັດອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການອະນຸມັດການລົງທຶນຢ່າງວອ່ງໄວ ແລະ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍໃຫ້ຄວາມສະດວກແກ່ຜູ້ລົງທຶນ ຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນກວ່າເກົ່າ.
7). ສົ່ງເສີມດ້ານທຶນຄົງທີ່, ທຶນໝູນວຽນ ແລະ LC (LETTER OF CREDIT) ຢ່າງພຽງພໍ.
8). ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສົ່ງເສີມການຜະລິດເຄື່ອງປະກອບ, ວັດຖຸດິບຢູ່ພາຍໃນປະເທດໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນອາກອນນຳເຂົ້າຢ່າງເໝາະສົມສຳລັບວັດສະດຸຫຸ້ມຫໍ່ຕ່າງໆ.