ຜົນງານ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະບໍລິຫານງານ ສອຕລ ຊຸດທີ I (1995-1998)
THE ACTIVITIES OF THE FIRST ALGI BOARD MEMBERS (1995-1998)

     ໃນທ້າຍປີ 1995, ຄະນະບໍລິຫານງານ ຊຸດທີ I ໄດ້ປະເຊີນໜ້າກັບບັນຫາຫຍຸ້ງຍາພໍສົມຄວນ ສຳລັບການສົ່ງອອກເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມໄປຍັງສະຫະພາບເອີຣົບ. ເນື່ອງຈາກວ່າ ສປປ ລາວ ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນພາສີ ກັບສະຫະພາບເອີຣົບກ່ຽວກັບການສົ່ງອອກ ແລະ ນຳເຂົ້າເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ ເພາະວ່າເຄື່ອງດັ່ງກ່າວສ່ວນຫຼາຍແມ່ນນຳໃຊ້ແຜນແພ ທີ່ນຳເຂົ້າມາຈາກຕ່າງປະເທດ ເຊິ່ງບໍ່ໄດ້ເງື່ອນໄຂການຍົກເວັ້ນພາສີ ຕາມມາດຕາ 67 ຂອງກົດລະບຽບ EU ເລກທີ ຳແ 2454/93, ANEX 15 ແລະ ລັດຖະບານລາວກໍ່ບໍ່ໄດ້ຂໍສິດທິພິເສດຕາມມາດຕາດັ່ງກ່າວ. ບັນຫານີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມທຸກປະເພດທີ່ຜະລິດດ້ວຍແຜນແພນຳເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດ ບໍ່ໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນພາສີ.
      ໃນປີ 1996, ໂຮງງານຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງຈຳນວນ 14 ໂຮງງານ ໄດ້ອັດປະຕູລົງ ແລະ ກຳມະກອນຈຳນວນ 3.500 ຄົນ ຕ້ອງຕົກງານ ບໍ່ມີວຽກເຮັດງານທຳ, ການຜະລິດສົ່ງອອກຫຼຸດລົງ 30%. ມູນຄ່າການສົ່ງອອກໄດ້ພຽງ 62 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.
      ໃນທ້າຍປີ 1997, ສະຫະພາບເອີຣົບໄດ້ໃຫ້ສິດທິພິເສດແກ່ ສປປ ລາວ ໂດຍໃຫ້ນຳໃຊ້ແຜນແພທີ່ນຳເຂົ້າຈາກບັນດາປະເທດອາຊຽນ ASEANf SAARC (SOUTH ASIA ASSOCIATION OF REGION COORORATION), LOME CONVENTION ແລະ ACP (AFRICAf CARIBBEAN AND PACIFIC GROUP), ແຕ່ມີການຈຳກັດການຍົກເວັ້ນພາສີໃນແຕ່ລະໝວດສິນຄ້າ.
      ໃນປີ1998 ປະເທດນໍເວ ກໍ່ໄດ້ໃຫ້ສິດທິພິເສດແກ່ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມທີ່ຜະລິດຈາກ ສປປ ລາວ ໂດຍອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ແຜນແພທີ່ນຳເຂົ້າຈາກບັນດາປະເທດອາຊຽນ ແລະ ປະເທດອື່ນໆ. ປະເທດນໍເວ ໄດ້ຍົກເວັ້ນພາສີໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ ຢ່າງບໍ່ມີຈຳກັດໂຄຕາ, ແຕ່ໃຫ້ມີຜົນຜະລິດພາຍໃນປະເທດ 25%. ການອະນຸມັດໃຫ້ນຳໃຊ້ສິດທິພິເສດດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ໂຮງງານຕັດຫຍິບຈຳນວນໜື່ງທີ່ປິດຕົວລົງນັ້ນ ຟື້ນຕົວຂື້ນມາໃໝ່ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການຜະລິດສົ່ງອອກໃນປີ 1997 ເພີ່ມຂື້ນເປັນ 72 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ໃນປີ 1998, ການສົ່ງອອກ ມີມູນຄ່າ 82 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ແລະ ໃນປີ 1999, ໄດ້ເພີ່ມຂື້ນເປັນ 104 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.