ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງ​ສະ​ມາ​ຄົມ​ອຸດ​ສະ​ຫະ​ກຳ​ຕັດ​ຫຍິບ​ລາວ
ເງື່ອນໄຂແຫ່ງການກຳເນີດຂອງກຸ້ມຕັດຫຍິບເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ, ກຸ່ມອຸດສາຫະກຳແຜ່ນແພ ແລະ ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ສະມາຄົມ ອຸດສາຫະກຳຕັດຫຍິບລາວ.

I ສະພາບການລົງທຶນ ແລະ ການສົ່ງອອກເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ ໃນຊຸມປີ 1990

ຄວາມຈຳເປັນທາງພາວະວິໄສ ແລະ ສະພາບເສດຖະກິດພາຍໃນຂອງ ສປປ ລາວ ເຮັດໃຫ້ນັກທຸລະກິດທຸກພາກສ່ວນທົ່ວປະເທດ ໄດ້ມີໂອກາດເຕົ້າໂຮມກັນ ເພື່ອເຮັດໜ້າທີ່ເປັນສື່ກາງປະສານງານ ລະຫວ່າງພາກລັດກັບພາກທຸລະກິດ, ພ້ອມກັນປະກອບສ່ວນທຶນຮອນ ແລະ ແນວຄວາມຄິດເພື່ອສ້າງໜ່ວຍງານຕາງໜ້າຂອງຕົນ.
ໃນ ເດືອນພຶດສະພາ 1989, ລັດຖະບານໄດ້ສ້າງຕັ້ງສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດ ຂື້ນຕາມມະຕິຕົກລົງຂອງສະພາລັດຖະມົນຕີ ສະບັບ ເລກທີ 0598/ຫສນຍ. ລົງວັນທີ 05 ພຶດສະພາ 1989. ເຖິງເວລານັ້ນ ບັນດາບໍລິສັດຕັດຫຍິບຈຳນວນໜື່ງກໍ່ໄດ້ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງ ສຄອ ແຫ່ງຊາດ ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນມີສະມາຄົມທີ່ເປັນຂອງຕົວເອງເທື່ອ.

II ການກຳເນີດ ກຸ່ມຕັດຫຍິບເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ.

ໃນວັນທີ 17 ມິຖຸນາ 1995, ລັັດຖະມົນຕີກະຊວງການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດ ໂດຍມີທ່ານ ສີສຸກ ສີສົມບັດ ເປັນປະທານ, ໄດ້ຊີ້ນຳການຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມນັກທຸລະກິດຕັດຫຍິບເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມຂື້ນ, ເຊິ່ງກອງປະຊຸມນີ້ໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງກຸ່ມຕັດຫຍິບເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າລະບຽບ ແລະ ສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງຄະນະບໍລິຫານງານຊຸດທຳອິດເພື່ອນຳສະເໜີໃຫ້ກະຊວງການຄ້າຕົກລົງອະນຸມັດ.
ວັນທີ 13 ກັນຍາ 1995 ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຄ້າ ທ່ານ ສົມປະດິດ ວໍລະສານ ໄດ້ເຊັນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບເລກທີ 663/ກຄ. ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ກຸ່ມຕັດຫຍິບເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ , ກົດລະບຽບ ແລະ ຮັບຮອງເອົາການຈັດຕັ້ງຄະນະບໍລິຫານງານຂອງ ກຸ່ມຕັດຫຍິບເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ. ກອງປະຊຸມຫຼວງຂອງກຸ່ມຕັດຫຍິບເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ ຊື່ງຈັດຂື້ນໃນ ວັນທີ 15 ພືດສະພາ 1998, ໄດ້ມີການປ່ຽນແປງ ແລະ ດັດແກ້ລະບຽບຂອງກຸ່ມໃນຫຼາຍມາດຕາ.
ກຸ່ມຕັດຫຍິບເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ ໄດ້ປ່ຽນຊື່ເປັນ ກຸ່ມອຸດສາຫະກຳແຜ່ນແພ ແລະ ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເອີ້ນຊື່ຫຍໍ້ວ່າ: ກຜຄລ ເອີ້ນເປັນພາສາອັັງກິດວ່າ laotextile and garment industry group (LTGG), ເປັນອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມກ່ຽວກັບອຸດສາຫະກຳແຜ່ນແພ ແລະ ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມສຳເລັດຮູບ ແລະ ການຜະລິດສິນຄ້າອື່ນໆທີ່ເຮັດດວ້ຍແຜ່ນແພ, ເພື່ອສົ່ງອອກ ຫຼື ເພື່ອການຊົມໃຊ້ພາຍໃນປະເທດ, ເປັນສະມາຊິກຂອງ ສຄອ ແຫ່ງຊາດ ທີ່ມີຄວາມເປັນເອກະລາດທາງດ້ານການຈັດຕັ້ງ, ການເຄືອນໄຫວຂອງວຽກງານ, ແລະ ງົບປະມານການເງິນ, ໂດຍມີກົດລະບຽບກຸ່ມຄອງອົງກອນເປັນຂອງຕົນ, ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳນຳພາຂອງ ສຄອ ແລະ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ.
ມາຮອດປີ 2005 ອີງໃສ່ການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຂອງໂຮງງານຕັດຫຍິບເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ ທັງເພື່ອຊົມໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກນອກປະເທດ, ກຸ່ມອຸດສາຫະກຳແຜ່ນແພ ແລະ ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈື່ງໄດ້ປັບປຸງຕົນເອງ ແລະ ໄດ້ປ່ຽນຊື່ເປັນ ສະມາຄົມຕັດຫຍິບລາວ ໂດຍໃສ່ຊື່ຫຍໍ້ວ່າ: ສອຕລ.

III ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີຂອງ ສອຕລ

1). ເຕົ້າໂຮມບັນດາຫົວໜ່ວຍການຜະລິດທຸລະກິດດ້ານອຸດສາຫະກຳແຜ່ນແພທັງຂອງລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ເຂົ້າເປັນກຸ່ມອັນໜື່ງອັນດຽວ ເພື່ອຄວາມເປັນເອກະພາບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ແລະ ກົດໝາຍຕ່າງໆຂອງລັດ ແລະ ເປັນເອກະພາບກັນ ໃນການສະເໜີຂໍ້ຄິດເຫັນຕໍ່ລັດຖະບານ ໃນການປົກປ້ອງ, ຄຸ້ມຄອງ, ການສົ່ງເສີມອຸດສາຫະກຳເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ ໃນ ສປປ ລາວ ໃຫ້ມີການຂະຍາຍຕົວຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.
2). ໃຫ້ການສົ່ງເສີມອູ້ມຊູຊຸກຍູ້ຂະແໜງ ອຸດສາຫະກຳຕ່ຳແຜ່ນ, ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມສຳເລັດຮູບ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຜ່ນແພອື່ນໆຂອງລາວໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ເພື່ອຮອງຮັບການສົ່ງອອກ ແລະ ການສະໜອງແກ່ຜູ້ຊົມໃຊ້ພາຍໃນປະເທດ.
3). ຮ່ວມມືກັບພາກລັດ, ສຄອ ແຫ່ງຊາດ ແລະ ອົງການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການເຈລະຈາແກ້ໄຂບັນຫາສິດທິພິເສດທາງການຄ້າ ແລະ ການຂໍຂະຫຍາຍໂຄຕ້ານຳເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ກໍ່ຊ່ວຍພາກລັດໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີການປອມແປງໃບຢັ້ງຢືນແຫ່ງກຳເນີດສິນຄ້າ Form A GSP ຂອງລາວ
4). ອູ້ມຊູ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອສະມາຊິກແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງຕ່າງໆໃນການຜະລິດ ເພື່ອສົ່ງອອກແຜ່ນແພ ແລະ ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມຂອງລາວ.
5). ດຳເນີນການຄົ້ນຄວ້າ, ໃຫ້ຄຳປືກສາ, ແລກປ່ຽນຄຳຄິດຄຳເຫັນ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ດ້ານວິຊາຊີບ, ຂ່າວສານ-ຂໍ້ມູນທາງທຸລະກິດ, ການຕະຫຼາດ ແລະ ການຂາຍຂອງສະມາຊິກ.
6). ສົ່ງເສີມ-ປັບປຸງ ຄຸນນະພາບຂອງສິນຄ້າທີ່ສະມາຊິກຜະລິດຂື້ນ, ດຳເນີນການຄົ້ນຄວ້າພັດທະນາແບບວິທີການຜະລິດ ແລະ ການຂອງສະມາຊິກ.
7). ຮ່ວມມືກັບລັດ ແລະ ສຄອ ແຫ່ງຊາດໃນການສົ່ງເສີມອຸດສາຫະກຳຂະໜາດນ້ອຍ, ການຜະລິດແບບຄອບຄົວ, ຮ່ວມມືກັບລັດ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫານການຜະລິດ, ຕະຫຼາດລະຫວ່າງປະເທດ ລວມທັງການເຄື່ອນໄຫວດ້ານອື່ນໆ ທີ່ລັດມອບໝາຍໃຫ້.
8).ຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມສຳເລັດຮູບ, ຜະລິດຕະພັນທີ່ເຮັດດ້ວຍແຜນແພ ຢູ່ໃນຕະຫຼາດຕ່າງປະເທດ ແລະ ພາຍໃນປະເທດ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານການຄ້າ, ການຕະຫຼາດຂອງສະມາຊິກ.
9). ສົ່ງເສີມຄວາມຮ່ວມມື, ຄວາມເປັນເອກະພາບ, ການແລກປ່ຽນຄວາມຄິດຄວາມເຫັນລະຫວ່າງສະມາຊິກ ແລະ ໄກ່ເກ່ຍຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ລະຫວ່າງສະມາຊິກດ້ວຍກັນ.

IV. ຄຸນສົມບັດຂອງສະມາຊິກ

1). ສະມາຊິກຂອງ ກຜຄລ ປະກອບດ້ວຍ: ນິຕິບຸກຄົນທີ່ເປັນຕົວແທນຂອງບໍລິສັດ ຫຼື ວິສາຫະກິດແຜ່ນແພ, ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມສຳເລັດຮູບ, ເຄື່ອງໃຊ້ສ້ອຍຕ່າງໆທີ່ເຮັດດ້ວຍແຜ່ນແພ ອຸດສາຫະກຳທີ່ສະໜອງໃຫ້ແກ່ຜູ້ຊົມໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ການສົ່ງອອກທີ່ມີທະບຽນວິສາຫະກິດຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ.
2). ຜູ້ສະແດງເຈດຈຳນົງເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ ກຜຄຈ ຈະຕ້ອງໄດ້ຍື່ນຄຳຮ້ອງຕໍ່ເລຂາທິການຂອງສະມາຄົມຂອງກຸ່ມຕາມແບບຟອມາທາງ ກຜຄລາ ວາງອອກ. ຜູ້ກ່ຽວຈະໄດ້ຮັບຄໍາຕອບວ່າເປັນສະມາຊິກ ຫຼື ບໍ່ພາຍໃນ 7 ວັນ, ນັບແຕ່ມື້ຮັບຄຳຮ້ອງເປັນຕົ້ນໄປ.
3). ນັບແຕ່ມື້ໄດ້ຮັບຈົດທະບຽນ ແລະ ເສຍຄ່າບຳລຸງກຸ່ມ ຕາມຈຳນວນເງິນທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນມາດຕາ 11 ເປັນຕົ້ນໄປ, ຜູ້ກ່ຽວໄດ້ກາຍເປັນສະມາຊິກຖາວອນຂອງກຸ່ມ ກຜຄລ ຢ່າງສົມບູນ.
4). ສະມາຊິກຖາວອນຂອງ ກຜຄລ ທີ່ມີວຽກເຮັດປະຈຳຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ຕ້ອງແຕ່ງຕັ້ງຕົວແທນຜູ້ມີອຳນາດເຕັມ ເພື່ອປະຕິບັດສິນ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຕົນ. ຕົວແທນດັ່ງກ່າວຕ້ອງນອນໃນຄະນະບໍລິຫານງານຂັ້ນສູງ ແລະ ມີສິດຕັດສິນບັນຫາໄດ້ໃນກອງປະຊຸມ.

V. ໜ້າທີ່ຂອງສະມາຊິກ.

1). ປະຕິບັດຢ່າງເຂັ້ມງວດຕໍ່ກົດໝາຍ, ຄຳສັ່ງ, ຂໍ້ກຳນົດກົດລະບຽບຂອງລັດ ແລະ ລະບຽບຂອງສະມາຄົມທີ່ວາງອອກໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
2). ຮັກສາກຽດສັກສີ, ຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຄວາມລັບພາຍໃນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜົນໄດ້ຜົນເສຍຂອງສະມາຄົມ.
3). ສົ່ງເສີມ ແລະ ສະໜັບສະໜູນກິດຈະການຂອງສະມາຄົມ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າໄປເລື້ອຍໆ.
4). ຮັກສາຄວາມສາມັກຄີລະຫວ່າງສະມາຊິກ, ຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ຊື່ສັດສຸດຈະລິດຕໍ່ພາລະກິດສະມາຄົມ.
5). ຈ່າຍເງິນບຳລຸງປະຈຳປີ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນກອງທຶນສະເພາະໃດໜື່ງທີ່ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ສະມາຄົມ ແລະ ລັດຖະບານ.

VI. ງົບປະມານຂອງ ສອຕລ

ງົບປະມານຂອງກຸ່ມເປັນງົບປະມານປະຈໍາປີ ທີ່ເລີ່ມຈາກວັນທີ 1 ມັງກອນ ເຖິງ ວັນທີ 31 ທັນວາ ຂອງແຕ່ລະປີ ແລະ ຕ້ອງຖືກຮັບຮອງເອົາຈາກອງປະຊຸມໃຫຍ່. ຫົວໜ້າບັນຊີຂອງກຸ່ມ ເປັນຜູ້ເຮັດສະຫຼຸບລາຍງານ ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍແຕ່ລະໄລຍະຢ່າງລະອຽດ. ຜູ້ກວດກາບັນຊີທີ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ແຕ່ງຕັ້ງຂື້ນ ມີສິດກວດກາບັນຊີ ແລະ ຊັບສົມບັດຂອງກຸ່ມໄດ້ທຸກເວລາ.

VII. ສຳນັກງານຂອງ ສອຕລ

ໃນເມື່ອກ່ອນ ສະໄໝສ້າງຕັ້ງໃໝ່ ສະມາຄົມ ອຸດສາຫະກຳຕັດຫຍິບລາວ ຕັ້ງຢູ່ເຮືອນເລກທີ 137/1 ຖະໜົນສຸພານຸວົງ, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.
ຕູ້ ປນ: 4212 , ໂທ: (85621) 214 450, ແຟັກ: (85620) 216 993, Email: textilaos@laotel.com
ປະຈຸບັນ ສະມາຄົມ ອຸຸດສາຫະກຳຕັດຫຍິບລາວ ຕັ້ງຢູ່ເຮືອນເລກທີ 66 ບ້ານ ພະຂາວ, ຖະໜົນໄກສອນ ພົມວິຫານ, ເມືອງ ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
ໂທລະສັບ:(856 21) 214 450, ແຟັກ:(856 21) 216 993 ຕູ້ ປ.ນ 24212